REGULAMIN SPRZEDAŻY REKLAM NA SERWISACH GRUPA PINO z dnia 1 stycznia 2010r.


I. PODSTAWOWE POJĘCIA.


Zleceniobiorca - Grupa Pino Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000223105, NIP 739-347-07-39, Regon 519650437.

Serwisy Grupa Pino - oznacza portale internetowe tj. zorganizowaną platformę informacyjną pod adresami: www.pino.pl, www.patrz.pl, www.ithink.pl, www.xoxo.pl, www.playa.pl, www.shmooze.pl, www.moblo.pl www.blogi.pl www.linkologia.pl www.osobie.pl www.pinotv.pl www.spis.pl www.latwawygrana.pl www.ziuum.pl www.tink.pl umożliwiającą dostęp do własnych zasobów Internetu, a także platformę elektroniczną umożliwiającą przeprowadzanie operacji handlowych przez Internet w systemie on-line.

Dział Sprzedaży Grupa Pino – wydzielony dział w ramach spółki uprawniony do przyjmowania Zleceń Reklamowych.

Dział sprzedaży Sieci Reklamowej - wydzielony dział w ramach sieci reklamowej (zewnętrznej firmy) uprawniony do przyjmowania Zleceń Reklamowych na rzecz Grupa Pino na podstawie odrębnej Umowy

Zleceniodawca, Reklamodawca - oznacza każdą osobę fizyczną i prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zlecającą emisję w reklamy w portalach Grupa Pino. Zleceniodawcą jest również agencja lub inny pośrednik reklamowy działający na rzecz swoich klientów.

Usługi Reklamowe Grupa Pino - usługi reklamowe, świadczone przez Grupa Pino na stronach Serwisów Grupa Pino zgodnie z Regulaminem.

Zamówienie, Zlecenie Reklamowe - oznacza ofertę zawarcia umowy, której przedmiotem jest Emisja reklamy na stronach Serwisu lub Serwisów Grupa Pino skierowaną przez Reklamodawcę do Grupa Pino lub Sieci Reklamowej. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego lub przystąpienie przez Grupa Pino do jego wykonania, oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych oświadczeń stron.

Cennik – zamieszczony na stronie http://www.pino.pl/reklama aktualny na dzień zawarcia Umowy, stanowiący integralną część Regulaminu.

Umowa - umowa zawierana na podstawie Zlecenia Reklamowego na Usługi Reklamowe Grupa Pino zawierana pomiędzy Zleceniobiorcą (Grup Pino lub Sieć Reklamowa) a Zleceniodawcą.

Emisja – jednorazowe wyświetlenie reklamy wraz ze stroną www, na której jest ona umieszczona.

Formularz – formularz zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest dostępny pod adresem http://www.pino.pl/reklama.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1
 • Grupa Pino nie ponosi odpowiedzialności za treść emitowanych reklam.
 • Pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca.
 • Reklamodawca oświadcza, że emisja reklamy w Serwisie Grupa Pino nie będzie:
  • a)Naruszało obowiązującego prawa a w szczególności przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zwalczaniu nieuczciwych praktykach handlowych;
  • b)Naruszało praw osób trzecich a w szczególności:
   • Praw autorskich ani pokrewnych,
   • Praw ochronnych na znaki towarowe,
   • Praw osobistych a w szczególności prawa do wizerunku.
  • c)Naruszało dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego.
 • Reklamodawca oświadcza ponadto, że reklama jest wolna od wad prawnych.
 • Reklamodawca zobowiązuje się naprawić Grupa Pino wszelką szkodę, jaką Grupa Pino poniesie w związku ze skierowaniem przeciwko Grupa Pino roszczeń z tytułów określonych w ust. 3 oraz 4 powyżej, w tym również poniesione przez Grupa Pino koszty obsługi prawnej. Reklamodawca zobowiązuje się ponadto, o ile będzie to możliwe, wstąpić w miejsce Grupa Pino do wszelkich postępowań sądowych mających za przedmiot powyższe roszczenia albo przystąpić do tych postępowań po stronie Pino.pl.


§2

Grupa Pino zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania Emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści, wyglądu lub też strony docelowej do której kierują wynika, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.

§3

 • Dział Sprzedaży Grupa Pino przyjmuje Zlecenia Reklamowe na warunkach Regulaminu dokonane w formie pisemnej, poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza, określające rodzaj zamawianej reklamy, ilość i czas Emisji, lokalizację w Serwisie Grupa Pino oraz wszystkie pozostałe warunki zamawianej Reklamy.
 • Zlecenie Reklamowe obligatoryjnie musi zawierać podpis osoby upoważnionej do reprezentacji i pieczęć Zleceniodawcy.
 • Złożenie Zlecenia Reklamowego uważa się za ofertę złożoną Grupa Pino przez Reklamodawcę. Przyjęcie oferty do realizacji następuje poprzez potwierdzenie przez Grupa Pino przyjęcia zlecenia. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu albo poprzez przystąpienie przez Grupa Pino do wykonania Zlecenia Reklamowego, o czym Grupa Pino poinformuje Reklamodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
 • Zlecenia, które zostały złożone w sposób inny niż na Formularzu Grupa Pino zostaną przez Grupa Pino przeniesione na Formularz Grupa Pino i w takiej postaci odesłane (co ma skutek przyjęcia oferty) Reklamodawcy.
 • Zlecenia powinny być składane nie później niż na 2 dni (słownie: dwa dni) przed planowaną Emisją.


§4

W przypadku, gdy Zleceniodawca jest podmiotem gospodarczym, działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Zlecenie Reklamowe musi ponadto zawierać imię i nazwisko właściciela lub wszystkich wspólników firmy.

§5

Grupa Pino zastrzega, a Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że pierwszeństwo Emisji w przypadku kolizji terminów Emisji Zleceń Reklamowych przysługuje Zleceniom Reklamowym, opłacanym zaliczkowo gotówką lub przelewem, w drugiej kolejności będą emitowane Zlecenia Reklamowe rozliczane w formie barteru, następnie kompensaty bądź Zlecenia Reklamowe jako świadczenia zastępcze z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów, których stroną jest lub było Grupa Pino.

III. WARUNKI REALIZACJI REKLAM

§6

Grupa Pino zastrzega sobie możliwość specjalnego oznaczenia emitowanej reklamy przy użyciu słów "reklama", "ogłoszenie reklamowe", "ogłoszenie płatne" itp.

§7

Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia bądź materiałów z nim związanych zwalniają Grupa Pino z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu. Brak dostarczenia ww. materiałów przez Reklamodawcę nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za Zlecenie Reklamowe którego ww. materiały dotyczyły.

§8

 • Rezygnacja z zamówienia wymaga złożenia w portalu Grupa Pino oświadczenia w formie pisemnej.
 • W przypadku Rezygnacji ze zleconej reklamy Grupa Pino przysługuje kara umowna w wysokości:
 •    a)Jeżeli oświadczenie o rezygnacji wpływa na dzień i mniej dni przed planowaną Emisją – 100 % wynagrodzenia należnego Grupa Pino za tę reklamę,
 •    b)Jeżeli oświadczenie o rezygnacji wpływa pomiędzy 1 a 2 dniem przed planowaną Emisją – 70 % wynagrodzenia należnego Grupa Pino za tę reklamę,
 •    c)Jeżeli oświadczenie o rezygnacji 3 i więcej dni przed planowaną Emisją – kara umowna nie przysługuje.

§9

 • Wynagrodzenie Grupa Pino za zamówioną reklamę ustalane jest na podstawie obowiązującego w dniu składania Zamówienia Cennika zawierającego ceny oraz opłaty dodatkowe oraz upusty.
 • Termin płatności wynagrodzenia wynosi 7 dni (słownie: siedem), licząc od dnia wystawienia faktury przez Grupa Pino, która zostanie wystawiona po zakończeniu Emisji reklam. W przypadku Emisji trwających dłużej niż miesiąc kalendarzowy faktury będą wystawiane na koniec miesiąca kalendarzowego oraz po zakończeniu Emisji.
 • Płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany w treści faktury.
 • Dniem dokonania zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Grupa Pino.
 • Niezależnie od innych skutków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Reklamodawca zobowiązany jest do zapłaty Grupa Pino odsetek ustawowych, które zostaną uiszczone bez osobnego wezwania.

§10

 • Rabaty dla Klientów wykupujących reklamę w portalu Grupa Pino ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.
 • Jeżeli przyznanie rabatu uzależnione jest od spełnienia przez Reklamodawcę określonych czynności (np. zlecenia zamieszczenia określonej liczby reklam w określonym okresie czasu), które następnie nie zostaną wykonane przez Reklamodawcę, wówczas Grupa Pino może postanowić o cofnięciu przyznanego rabatu. W takim przypadku Grupa Pino wystawi fakturę korygującą (faktury korygujące), które Reklamodawca zapłaci w ciągu 7 dni od dnia ich wystawienia.
 • Jeżeli Reklamodawca w trakcie trwania realizacji Zlecenia Reklamowego przez Grupa Pino podejmie decyzję o jej zmniejszeniu lub też całkowitym zaprzestaniu jego realizacji to koszty dotychczas wyemitowanych reklam zostaną naliczone zgodnie z oficjalnym cennikiem Grupa Pino dostępnym pod adresem http://www.pino.pl/reklama bez zachowania poprzednio przyznanych upustów. W takim przypadku Reklamodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Grupa Pino kwoty wynikłej z przeliczenia jak powyżej na podstawie faktury VAT wystawionej przez Grupa Pino. Grupa Pino zobowiązuje się do wystawienia Reklamodawcy stosownej faktury VAT uwzględniającej przeliczone wartości Zlecenia Reklamowego w przeciągu 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o zmniejszeniu czy też zatrzymaniu realizowanego Zlecenia Reklamowego.

§11

 • Materiały reklamowe powinny spełniać ogólne wymagania techniczne określone w dokumencie Specyfikacji Technicznej zamieszczonym pod adresem http://www.pino.pl/reklama.
 • Jeżeli materiały reklamowe nie będą spełniać wymagań określonych w ust. 1 powyżej wówczas Grupa Pino może:

 •    a)Zdecydować o zamieszczeniu materiałów reklamowych nie spełniających wymagań określonych w ust. 1 powyżej – wszelkie negatywne skutki takiego zamieszczenia reklamy obciążają wówczas Reklamodawcę,
     b)Odmówić zamieszczenia reklamy, zachowując pełne prawo do wynagrodzenia. Reklamodawca niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje że w przypadku przesłania materiałów reklamowych niezgodnych ze specyfikacją wymienioną w pkt. 1 powyżej i w związku z powyższym brakiem Emisji reklamy przez Grupa Pino, zobowiązuje się do uregulowania całości wartości Zlecenia Reklamowego.
     c)Zwrócić ww. materiały reklamowe Reklamodawcy do ich niezwłocznego poprawienia.

IV. REKLAMACJE

§12

 • Reklamacje dotyczące realizacji Zamówienia Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać Grupa Pino wyłącznie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia kampanii.
 • Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Grupa Pino po konsultacjach z Reklamodawcą, zobowiązany jest dokonać ponownej Emisji reklamy lub zmniejszyć kwotę wynagrodzenia należnego za zakwestionowaną Emisję. Dalej idąca odpowiedzialność Grupa Pino jest wyłączona.
 • Odpowiedzialność Grupa Pino ogranicza się do szkód wynikłych z zachowań noszących znamiona winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Grupa Pino.
 • Odpowiedzialność Grupa Pino ogranicza się do kwoty wynagrodzenia jakie Reklamodawca zapłacił Grupa Pino z tytułu wykonania Zamówienia, z nienależytego wykonania z którego wynikają zgłaszane roszczenia.
§13

 • Grupa Pino w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji dotyczącej zamieszczania reklam w Grupa Pino udzieli odpowiedzi na reklamację.
 • Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze zleconych działań reklamowych bądź promocyjnych.
 • Grupa Pino zobowiązuje się do rozpatrywana wyłącznie reklamacji dotyczących Zleceń Reklamowych które zostały opłacone, chyba że termin płatności nie minął w momencie otrzymania Reklamacji.


V. UWAGI KOŃCOWE

§14

W trakcie Emisji reklamy oraz w ciągu 30 dni od jej zakończenia Reklamodawca jeżeli wyrazi takie życzenie ma możliwość otrzymania wglądu do szczegółowych statystyk dotyczących kampanii objętej wystawionym przez niego Zleceniem Reklamowym.
§15

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego. Postanowień art. 661 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
 • Grupa Pino jest uprawniona do zmiany, w każdym czasie, niniejszego Regulaminu oraz Cennika. Nowy Regulamin (Cennik) obowiązuje (zmianę uważa się za dokonaną) od dnia udostępnienia go pod odpowiednim adresem internetowym.
 • Zmiana Regulaminu czy Cennika nie odnosi skutków w stosunku do Zamówień, które zostały złożone przez Reklamodawcę i zaakceptowane przez Grupa Pino przed dokonaniem zmiany Regulaminu czy Cennika.
 • Wszelkie ewentualne spory wynikłe między Stronami będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Grupa Pino.
 • Prawem właściwym jest prawo polskie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wyświetl | Pobierz


Moblo
168 998
2 407 580
Patrz.pl
4 446 412
27 284 907
Blogi.pl
168 172
363 365
iThink.pl
181 034
260 650
Linkologia.pl
121 867
216 654
Osobie.pl
124 522
340 053
Pino.pl
250 479
1 962 663
PinoTV.pl
301 249
2 051 298
Prv.pl
2 834 776
33 044 867
Spis.pl
65 357
150 582
Xoxo.pl
78 596
155 405
Playa.pl
220 121
727 993
Shmooze.pl
42 188
474 049

Pino w liczbach - więcej...

REGULAMIN
Wyświetl | Pobierz

Pino.pl 2017 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Pino.pl     Pinotv.pl     Blogi.pl     Patrz.pl     Osobie.pl     Prv.pl     Moblo.pl     Spis.pl     Xoxo.pl     Playa.pl     Linkologia.pl